Οικονομικές Καταστάσεις Α' εξαμήνου 2007 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)