Οικονομικές Καταστάσεις Α' τριμήνου 2007 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)