Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2007 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)