Οικονομικές Καταστάσεις Α' εξαμήνου 2008 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)