Οικονομικές Καταστάσεις Α' τριμήνου 2008 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)