Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2008 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)