Οικονομικές Καταστάσεις Α' τριμήνου 2009 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)