Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2009 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)