Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικού Έτους 2009 (ΔΠΧΠ)