Οικονομικές Καταστάσεις Α' εξαμήνου 2010 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)