Οικονομικές Καταστάσεις Α' τριμήνου 2010 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)