Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2010 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)