Οικονομικές Καταστάσεις Α' εξαμήνου 2011 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)