Οικονομικές Καταστάσεις Α' τριμήνου 2011 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)