Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2011 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)