Οικονομικές Καταστάσεις Α' εξαμήνου 2012 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)