Οικονομικές Καταστάσεις Α' τριμήνου 2012 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)