Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2012 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)