Οικονομικές Καταστάσεις Α' εξαμήνου 2013 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)