Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2013 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)