Οικονομικές Καταστάσεις Α' εξαμήνου 2014 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)