Οικονομικές Καταστάσεις Α' τριμήνου 2014 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)