Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2014 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)