Οικονομικές Καταστάσεις Α' εξαμήνου 2015 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)