Οικονομικές Καταστάσεις Α' τριμήνου 2015 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)