Οικονομικές Καταστάσεις Εννεαμήνου 2015 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)