Οικονομικές Καταστάσεις Α' εξαμήνου 2016 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)